ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Οργάνωσης με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Κοινωφελής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος με την επωνυμία {ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» } και με έδρα την ΑΘΗΝΑ.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Η δημιουργία υπηρεσίας με το κατάλληλο προσωπικό για την δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών.

2.- Η ηθική και, κατά το δυνατόν, υλική στήριξη του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» για την καλύτερη προσφορά στους ασθενείς και η επιστημονική επιμόρφωση των μελών και του προσωπικού.

3.- Η προσέλευση, οργάνωση, εκπαίδευση και στήριξη εθελοντών και εθελοντριών οι οποίοι, σε συνεργασία με το αμειβόμενο προσωπικό θα πλαισιώνουν   τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύλλογος.

4.- Η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και η ενθάρρυνση του πολίτη για προσφορά εθελοντικής εργασίας στους τομείς αυτούς.

5.- Η σύσταση και λειτουργία δομών για παροχή νοσηλευτικής, φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης σε άτομα οικονομικά αδύνατα και ανασφάλιστα. Οι δομές αυτές μπορεί να είναι: Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και  ο,τιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για παροχή κοινωνικής και υγειονομικής  υποστήριξης αναξιοπαθούντων ανθρώπων.

Η λειτουργία των δομών αυτών θα υπόκειται στην έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της ελληνικής Πολιτείας εφόσον προβλέπεται, και από Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό που θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.»

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα γίνει  με  τα παρακάτω μέσα:

1.- Με την παροχή δωρεάν φροντίδας, παρακολούθησης  της υγείας και την κατ’ οίκον νοσηλεία των πασχόντων και αναξιοπαθούντων ατόμων που θα διενεργείται στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας από τα μέλη μας και όχι μόνον. Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος μπορεί, από τους πόρους του, να συνεργάζεται αμισθί ή με μισθό με ειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό ή άλλο επιστημονικό προσωπικό.

2.- Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εθελοντών του Συλλόγου και άλλων ομάδων, για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων στόχων.

3.- Με την πραγματοποίηση σεμιναρίων και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου για τη  βελτίωση της παροχής βοήθειας στον ασθενή συνάνθρωπο.

4.- Με διαβήματα προς τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς (Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς), τους επιστημονικούς  Συλλόγους (Ιατρικούς, φαρμακευτικούς κλπ), κοινωνικούς φορείς, καθώς και προς κάθε άλλο φορέα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου.

5.- Με την επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με ανάλογους φορείς ή Συλλόγους της χώρας ή άλλων χωρών.

6.- Με την αγορά υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και φαρμάκων, όταν απαιτείται.

7.- Με την αξιοποίηση ευκαιριών που παρέχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.- Με την  έκδοση εντύπων για τους σκοπούς του Συλλόγου.

 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1.- Το δικαίωμα εγγραφής έκαστου μέλους. 2.- Οι ετήσιες συνδρομές και εισφορές των μελών, όπως αυτές θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 3.- Οι δωρεές, οι συνδρομές σε έντυπα του Συλλόγου, οι χορηγίες και οι κάθε είδους πρόσοδοι από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, ως και κάθε νόμιμος πόρος.   4.- Κάθε είδους επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, Δημοτικές Αρχές  ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α) Τακτικό μέλος του Συλλόγου γράφεται  καθένας που ενδιαφέρεται να  προσφέρει αυτοβούλως και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε κάθε αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, μετά από σχετική αίτησή του προς το Δ.Σ. για εγγραφή, το αργότερο σε ένα μήνα. Μετά την έγκριση της αίτησης από το Δ.Σ. καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ.  Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει στην  Γενική Συνέλευση να διαγράψει με απόφασή της τα μέλη εκείνα τα οποία  είτε καθυστερούν επανειλημμένως να καταβάλλουν  τις   συνδρομές τους, είτε  γενικά   η συμπεριφορά τους έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς  του Συλλόγου, είτε παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την επίτευξη των σκοπών του. Πριν τη λήψη της σχετικής   απόφασης είναι υποχρεωτικό να κληθεί το προς διαγραφή μέλος, προκειμένου να απολογηθεί. Η διαγραφή αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Μόνο το μέλος που έχει διαγραφεί λόγω καθυστέρησης της συνδρομής μπορεί  να ξαναγραφεί με απόφαση του Δ.Σ.  Στις λοιπές περιπτώσεις αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, στην οποία έρχεται το θέμα από το Δ.Σ. ή από τον ενδιαφερόμενο.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις  του και σε όλα τα όργανα. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και από αυτά συγκροτούνται ομάδες εργασίας. Τα  μέλη έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται τους σκοπούς του Συλλόγου, να φροντίζουν για τη διάδοση της δράσης και την ενίσχυσή του με μέλη και μέσα και να συμμετέχουν στην εν γένει δραστηριότητά του.

 

Β) Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στο Σύλλογο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ)  Τα μέλη δικαιούνται να διαγραφούν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους.

 

Άρθρο 6ο

Εκτός από μέλη,  γράφονται στο Σύλλογο  με προφορική αίτησή τους και συνδρομητές, δίνοντας  τη συνδρομή που ορίζει το Δ.Σ. Οι συνδρομητές αυτοί, μη όντες μέλη του Συλλόγου, απλώς έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του. Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει συνδρομητές οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του Συλλόγου. Η διαγραφή αυτή δεν δίνει το δικαίωμα στον διαγραφόμενο να ζητήσει να επιστραφεί η συνδρομή του.

 

Άρθρο 7ο

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)  β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γ.Σ. αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο. Επίσης κάθε τρία (3) χρόνια τον ίδιο μήνα για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκτάκτως συνέρχεται όποτε κρίνει  αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή υποβληθεί έγγραφη αίτηση (στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα) προς τούτο, από το1/5 των ταμειακώς  τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση κατά την οποίαν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, εκείνα  από τα μέλη του Συλλόγου  τα οποία υπέβαλαν την αίτηση συγκλήσεως έκτακτης Γ.Σ. δικαιούνται να  συγκαλέσουν αυτά την Γ.Σ.

Η πρόσκληση της τακτικής Γ.Σ. στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως, και τα προς συζήτηση θέματα, στέλνεται ταχυδρομικώς στα μέλη του Συλλόγου 5 ημέρες προ της ημέρας κατά την οποία πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση. Επίσης γίνεται τοιχοκόλληση στο Γραφείο του Συλλόγου.

Η συζήτηση και  λήψη αποφάσεως επί θέματος μη αναγραφόμενου στην πρόσκληση απαγορεύεται, εκτός εάν ληφθεί επί τούτου, απόφαση του 1/5 των παρόντων από την Γ.Σ. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων  μελών του Συλλόγου και οι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή το Καταστατικό. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας κατά την οριζόμενη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα,  η Γ.Σ. συνέρχεται  την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη πρόσκληση και είναι σε απαρτία και αποφασίζει επί των προς συζήτηση θεμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος  ή Γραμματέας της Γ.Σ.

Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. γίνεται με ανάταση της χειρός εκτός εάν πρόκειται για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., όπως και όταν πρόκειται για απόφαση επί προσωπικών θεμάτων, οπότε γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές  εκλέγεται από τη Γ.Σ. προς το σκοπό αυτό Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη, η οποία συντάσσει πρακτικό επί της ψηφοφορίας και το αποτελέσματός  της.   Το πρακτικό αυτό προσαρτάται στο πρακτικό της Γ.Σ. και προσυπογράφεται και από τον Πρόεδρος και Γραμματέα της Γ.Σ. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.  Στις  εκλογές  για ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο και το σύστημα εκλογής θα είναι απλή αναλογική.

 

Άρθρο 9ο

Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει απόφαση του Δ.Σ. η οποία απορρίπτει αίτηση εγγραφής  ως μέλους του Συλλόγου. Μπορεί ακόμη να άρει την εμπιστοσύνη και να παύσει ένα ή περισσότερα μέλη του  Δ.Σ. για παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεών της και των νόμων καθώς και για ενέργεια που βλάπτει το Σύλλογο.

 

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. εκλεγόμενο  κάθε τρία χρόνια κατά τον μήνα Ιανουάριο από τη Γ.Σ. η οποία συγκαλείται ειδικώς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εκτός από τα  τακτικά μέλη, εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας. Σε  περίπτωση  ισοψηφίας στην εκλογή τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους, γίνεται κλήρωση. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον  αδικαιολογήτως από τρεις συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό μέλος. Για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., η Γ.Σ. οφείλει να κληθεί από τα Ιδρυτικά μέλη και συγκεκριμένα από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μέσα σε δύο  το πολύ μήνες από την νόμιμη έγκριση του Καταστατικού του Συλλόγου. Το υπό της Γ.Σ. εκλεγόμενο Δ.Σ., με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου, συνέρχεται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογής του και προβαίνει στην κατανομή των αξιωμάτων.  Είναι δε αυτά: α) Ο Πρόεδρος, β) ο Αντιπρόεδρος γ) ο Γραμματέας δ) ο Ταμίας και ο αναπληρωτής του.

 

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται ειδικά στην αρμοδιότητα της Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η γνώμη του  Προέδρου. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τριών τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε συγκαλέσει  αυτό ο Πρόεδρος, ο οποίος υποχρεώνεται επίσης να συγκαλέσει αυτό εκτάκτως και όποτε υποβληθεί έγγραφη αίτηση γι’ αυτό, από τα δύο μέλη του Δ.Σ.  Στην περίπτωση αυτό το Δ.Σ. συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες  το πολύ από την  υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία των 15 ημερών, μπορούν να συγκαλέσουν το Συμβούλιο αυτοί οι Σύμβουλοι  οι οποίοι έκαναν την αίτηση. Το Δ.Σ. μπορεί να οργανώνει επιτροπές από τα μέλη του Συλλόγου, για την καλύτερη διεκπεραίωση των σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1.- Συγκαλεί σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. των μελών. 2.- Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 3.- Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,  τα εντάλματα πληρωμής και κάθε άλλο έγγραφο, από κοινού με τον Γραμματέα. 4.- Λογοδοτεί για λογαριασμό του Δ.Σ. για  τα πεπραγμένα του στην ετήσια Σύνοδο της Γ.Σ., και 5) Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις Διοικητικές, Δικαστικές και Εκκλησιαστικές Αρχές και σε όλες τις σχέσεις του απέναντι σε τρίτους.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν λείπει ή εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγο.

 

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Γραμματέα.

Ο Γραμματέας κρατά τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, κάνει την αλληλογραφία, κρατάει το Μητρώο των μελών και το Πρωτόκολλο των εγγράφων που στέλνονται ή  λαμβάνονται, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και παραδίδει στον Ταμία κατάλογο των νέων μελών, για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και των συνδρομών.

 

 Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Ταμία και αναπληρωτή Ταμία.

Ο Ταμίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1.- Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, συνδρομές από έντυπα  ή επιχορηγήσεις και κάθε άλλο έσοδο και κάνει τις πληρωμές βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ.  2.- Κρατάει το Βιβλίο Ταμείου  και τα βιβλία των διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία θα είναι όλα αριθμημένα και μονογραμμένα σε κάθε φύλλο από τον Πρόεδρο και θεωρημένα και υπογραμμένα από αυτό και τον Γραμματέα 3.- Καταθέτει  υποχρεωτικά σε λογαριασμό Όψεως, σε Τράπεζα που ορίζεται από το  Δ.Σ., κάθε ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες  (50.000) δρχ ή 146,70 ΕΥΡΩ  4.- Υποβάλλει κάθε  εξάμηνο στο Δ.Σ. συνοπτική έκθεση για την ταμειακή διαχείριση  και 5.- Υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.  6.- Είναι αρμόδιος για τις οικονομικές δοσοληψίες με τις Τράπεζες που ο Σύλλογος τηρεί λογαριασμό (καταθέσεις – αναλήψεις) με βάση αποφάσεως του Δ.Σ.

 

Άρθρο  15ο

Εξελεγκτική Επιτροπή.

Κατά την  ανά τρία χρόνια Γ.Σ. των μελών που εκλέγει το Δ.Σ. εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως και  δύο αναπληρωματικά μέλη της. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής και έργο της είναι ο έλεγχος της ταμειακής διαχείρισης, ο οποίος διενεργείται μέσα στο Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλλει έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.   

 

Άρθρο 16ο

Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης Ελληνικής ή Αλλοδαπής που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς του Συλλόγου, μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, διατηρώντας όμως την αυτονομία του.

 

Άρθρο 17ο

Η διάλυση  του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γ.Σ. ειδικά συγκαλούμενη γι’ αυτό από τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9. Η απόφαση  κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, για εγγραφή στο οικείο βιβλίο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 

Άρθρο 18ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα  στρογγυλή που φέρει κύκλο με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑ» - ΑΘΗΝΑ και στο κέντρο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2001.

 

Άρθρο 19ο

Τροποποίηση του Καταστατικού.

Η τροποποίηση γίνεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρο 99).

 

Άρθρο 20ό

Ο Σύλλογος υφίσταται εφόσον υπάρχουν είκοσι ένα (21) μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Α.Κ., για την τύχη τυχόν υπάρχουσας περιουσίας αποφασίζει η Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη διάλυση του Συλλόγου.

 

Το παρόν Τροποποιημένο Καταστατικό που αποτελείται από 20 άρθρα ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του σήμερα, Παρασκευή μία Μαρτίου του έτους Δύο χιλιάδες δεκατρία (1/3/2013) από τη Γ.Σ. των μελών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                                              Μαρία ΔΑΜΑΣΚΟΥ